Bhutanese star striker Chencho Gyeltshen. Photo: Star